Utkast til ny Næringsplan for Arendal Kommune 2017-2023

Næringsplan Arendal Kommune - tema

Arbeidet med næringspolitisk handlingsplan for Arendal kommune ble igangsatt senhøsten 2016, hvor det ble gjennomført en workshop for politikere i bystyrets næringskomite, styret og administrasjon i Arendal næringsforening, rådmannen og noen medarbeidere i hans stab.

Næringskomiteen har videre fått oppdatert status på arbeidet i 3 møter, og gitt innspill til videre prosess. Det er også blitt arrangert et åpent møte for alle interesserte.

Utkast til næringsplan har vært drøftet internt i kommunen og i kommunens foretak, og det er presentert for næringssjefene i Østre Agder.

Mottatte innspill og forslag er nå samlet og innarbeidet i gjeldende utkast 3 som nå kan leses og lastes ned fra kommunens hjemmeside her:

Næringspolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2017-2023 

Planutkastet er en blanding av bakgrunnsinfo og forslag. Når bystyret har vedtatt planen vil det bli utarbeidet et endelig dokument, og også lages en web-versjon.

Bystyret skal behandle planen i mai 2017. Før dette er det planlagt drøftingsmøter i april med de 4 klyngene, NHO og Arendal By AS. Planen skal også behandles i styret for Arendal Eiendom KF og Havnestyret. Forslaget skal i tillegg presenteres i årsmøtet til Arendal næringsforening i slutten av april. Vi er åpne for møter med andre som måtte ha interesse av det, da vi ønsker en bredest mulig forankring av planen.

Tilbakemeldinger og innspill på planutkastet kan sendes til Kåre Andersen (Næringssjef, Arendal Kommune, Epost: Kare.Andersen@arendal.kommune.no)

 

Næringspolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2017-2023 (utkast 3)